Hoppa till innehåll

Trollugnsberget

I nordöstra delen av delen av kommunen ligger vackra Trollugnsberget som fått sitt namn från Trollugnen en fornlämning efter mycket tidig järntillverkning som ligger vacker beläget vid det populära utflyktsmålet Lövmarken. Berget angränsar till Säters kommun.

Löfmarkens gamla tomt - Smedjebackens kommun | Naturkartan
Bild: Visit Dalarna Lövmarken

Vindkraft historia

 • 2022 OX2 startar projektering av området i samarbete med markägarna. Oklart var projektet är i sin process.
 • 2022-09-20 OX2 presenterar sitt förslag och 7 dubblar ytan mot vindbruksplanen som Smedjebackens kommun har från 2018. OX2 kallar till ”informationsmöte 2022-10-10”.
 • Nej till Vindkraft i Smedjebacken skickar in frågor 2022-10-10. Frågor
 • OX2 kallar till ”Samrådsmöte” 2022-12-07. Samrådsunderlag och Fotomontage.
 • OX2 besöker Kybacken. Oklart vad de har i kikaren.
 • 2023-04-10 Stor expansion av vägar och bergtäkten ökar kraftigt i storlek.
 • OX2 lämnar mitt under sommar semestern 2023-06-27 in ansökan om Trollugnsberget.
 • 2023-07 Smedjebackens kommun tycker att tillståndsansökan och är MKB är ok detta utan att ha läst igenom allt!
 • 2023-07 och 2023-10 OX2 får bakläxa av länsstyrelsen på ett stort antal punkter och får 1 år!!! på sig att svara!
 • 2024-05-23 OX2 kommer med en komplettering genom sin advokat för vissa punkter.
Bild: NVS Bergtäckt Getingvägen

Varför inte vindkraft på Trollugnsberget

 • Viktiga naturområden för sjöfågel och stora rovfåglar b.la. fiskjuse, kungsörn, rikligt med tjäder och orre runt.
 • Lövmarken är en kulturhistorisk plats som också är en mycket viktig turism plats enligt Smedjebackens kommuns utredning 2018.
 • Trollugnsberget ligger mycket nära den mycket väl bevarade bergsmansbyn Norn som är ett mycket populärt internationellt turistmål samt ett Kulturhistoriskt riksintresse.
 • Flertalet kulturhistoriska riksintressen lokal kultur intressen skulle drabbas av förfulningen av landskapet samt ett störande av bergslagslandskapsbilden.

Vem blir drabbad?

Ekonomi

Vi har gjort analyser på hur fastighetsvärdet påverkas av en etablering med hjälp av en undersökning från KTH som visar hur avståndet påverkar negativt. Studien är gjord av professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, Undersökningen är gjord på mycket mindre verk, 170m, att jämföras med preliminärt 295m (enligt enn annan aktör Njordr, vi vet att vindkraftverk “växer” med tiden.) Så vi anser analysen konservativ.

Bild: Ekonimisk påverkan av vindkraft etablering

Natur och kultur påverkan

I området finns ett rikt djurliv med rödlistade arter såsom: Havsörn, Kungsörn, Fiskgjuse, Tjäder och Orre. Marken har många nyckelbitoper med lavar och svampar som är rödlistade.

Vindkraft projekteringen på Trollugnsberget kommer att påverka på långt håll så har skulle det kunna se ut:

Siktanalys

Vanbo Herrgård vid Barken – Animering av Ragnar Onning
Rastahyttan vald till Sveriges vackraste rast plats – animering Ragnar Onning
Bild: Exempel på hur OX2 förskönar i sina fotomontage. NVSMB
Bild: NVSMB
Bild: NVSMB
Bild NVSMB Google Earth

Bild NVSMB Google Earth
Bild NVSMB Google Earth
Bild NVSMB Google Earth

Video

Video: NVSMB Google Earth

Markägare

 • Gysinge skog är en skogsägare som uppstod från Bergvik skog  dvs. Stora Enso. De är väldigt vindkrafts vänliga och är även markägare på Styggtjärnsberget
 • Kopparfors är en skogsägare ägd av Wallenberg företaget FAM AB som b.la. Investerar i sk. “Grönt” stål. 

Exploatörer

Det är OX2 som är exploatör för Trollugnsberget – Svenskt företag som köper, säljer och vindktaft. Vindkraftsetableringarna hamnar oftast i utländskt ägo i form av kinesiska statliga atomkraftsbolaget CGN samt olika internationaella holding bolag.

Bild: OX2 etableringar

Dokument

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning:

BeskrivningFil
Huvuddokument
MKB – Miljö konsekvensbeskrivningTroll_MKB
MKB – Miljö konsekvensbeskrivning Komplettering551-9043-2023-37-Komplettering-1_maskerad-1
TillståndsansökanTillstandsansokan-Trollugnsberget_Bortredigerad
Länsstyrelsen Bakläxa 1551-9043-2023-31-Lst-Dalarna-kompletteringsyttrande_maskeradLadda ner
Länsstyrelsen Bakläxa 2551-9043-2023-34-Kompletteringsforelaggande_maskerad
Bilagor
A1 Översiktkarta Projektområde och turbinplaceringarA1-Oversiktskarta-projektomrade-och-turbinplaceringar_2023-06-20
A2 Karta restriktionsområden västra delenA2-Karta-restriktionsomraden-vastra-delen_2023-06-26
A3 Karta restriktionsomraden östra delenA3-Karta-restriktionsomraden-ostra-delen_2023-06-26
C-Teknisk-BeskrivningC-Teknisk-Beskrivning
B1 Samrådsredogörelse – OX2s ”Svar” på samrådetB1-Samradsredogorelse_Trollugnsberget_2023-06-26_BortredigeradLadda ner
B1.1 SamrådsunderlagTroll_samradsunderlag
B1.2a Minnesanteckningar avgränsningssamråd Smedjebackens Kommun och Länsstyrelsen DalarnaB1.2a-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Smedjebackens-Kommun-och-Lansstyrelsen-Dalarna
B1.2b Minnesanteckningar avgränsningssamråd-Hedemora och Säters kommunerB1.2b-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Hedemora-och-Saters-kommuner
B1.2c Minnesanteckningar avgränsningssamråd Norbergs KommunB1.2c-Minnesanteckningar-avgransningssamrad-Norbergs-Kommun
B1.3-9 SamradspresentationB1.3-Samradspresentation
B1.9a Inkomna synpunkter Länsstyrelser och kommuner BortredigeradB1.9a-Inkomna-synpunkter-Lansstyrelser-och-kommuner_Bortredigerad
B1.9b Inkomna synpunkter övriga myndigheterB1.9b-Inkomna-synpunkter-Ovriga-myndigheter
B1.9c Inkomna synpunkter Organisationer föreningar och företagB1.9c-Inkomna-synpunkter-Organisationer-foreningar-och-foretag
B1.9d Inkomnasynpunkter Allmänheten Maskerad BortredigeradB1.9d-Inkomna-synpunkter-Allmanheten-Maskerad_Bortredigerad
B2. Ljudimmissionsberakning av ljud från vindkraftB2.-Ljudimmissionsberakning-av-ljud-fran-vindkraft
B3. SkuggberäkningarB3.-Skuggberakningar
B4.Naturvardesinventering 2021-2022 inom utromr vindkraft Trollugnsberget Smedjebackens kommunB4.-Naturvardesinventering-2021-2022-inom-utromr-vindkraft-Trollugnsberget-Smedjebackens-kommun
B5. Fåglar vid Trollugnsberget inventeringar 2021-2023 BortredigeradB5.-Faglar-vid-Trollugnsberget-inventeringar-2021-2023_Bortredigerad
B6.Inventering av fladdermusfaunanB6.-Inventering-av-fladdermusfaunan
B7. Kulturmiljoanalys Trollugnsberget-AC-rapport-2325B7.-Kulturmiljoanalys-Trollugnsberget-AC-rapport-2325
B8. Synbarhetsanalys TrollugnsbergetB8.-Synbarhetsanalys-Trollugnsberget
B9. Fotomontage TrollugnsbergetB9.-Fotomontage-Trollugnsberget
B10. Trollugnsberget vindpark klimatnytta och klimatpaverkanB10.-Trollugnsberget-vindpark-klimatnytta-och-klimatpaverkan
B11. Arbete för att gynna biologisk mångfald vid vindpark TrollugnsbergetB11.-Arbete-for-att-gynna-biologisk-mangfald-vid-vindpark-Trollugnsberget
B12. Sammanställning av resultat från ljud och skuggberäkningarB12.-Sammanstallning-av-resultat-fran-ljud-och-skuggberakningar
Komplettering 2024-05-23
551-9043-2023-40 Kompletteringsmail551-9043-2023-40-Kompletteringsmail
551-9043-2023-40.2 Komplettering_maskerad551-9043-2023-40.2-Komplettering_maskerad
551-9043-2023-40.3 Komplettering bilaga 1551-9043-2023-40.3-Komplettering-bilaga-1
551-9043-2023-40.4 Komplettering bilaga 2_maskerad551-9043-2023-40.4-Komplettering-bilaga-2_maskerad
551-9043-2023-40.5 Komplettering bilaga 3_maskerad551-9043-2023-40.5-Komplettering-bilaga-3_maskerad
Ansökan och MKB Trollugnsberget

Samrådsunderlag:

BeskrivningFil
Analys av OX2 Samrådsunderlag TrollugnsbergetAnalys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontage
Analys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontageAnalys av OX2 Samrådsunderlag Trollugnsberget_ Bilaga 1 Analys av fotomontage
Analys av OX2 “Naturpositiva vind- och solparker till 2030”Analys av OX2 “Naturpositiva vind- och solparker till 2030”
SamrådundelagTroll_samradsunderlag
Samråds dokumentation