Hoppa till innehåll

Natur och hälsa

Naturvärden

I Smedjebacken finns ett rikt naturliv med många rödlistade och fridlysta arter. Dessa är starkt hotade av de projekterade vindkraftsplanerna. I Smedjebackens kommuns marknadsföring används ofta den vilda, orörda naturen för att locka turister att komma på besök. Kommunen jobbaraktivit med att få människor att återvända till eller helt byta livsstil och flytta till kommunen. Samma kommun vill samtidigt i alla ”hörnen” av kommunen tillåta industriell vindkraft med upptill 295 meter höga vindkraftverk. Denna industrialisering av skogsmark får förödande konsekvenser för hotade arter.

Ovanstående arter finns delvis omnämnda i de projekterade områdernas naturvärdesinventeringar som bolagen gör. Om ni ser dessa arter rapportera till Artportalen.se eller till oss via mail: info@vindkraftsmedjebacken.se .

Hjälpa naturen – obeservera och rapportera

Vindkraft påverkar kraftigt naturen, både vid byggnation och vid drift. Hur naturen påverkas på lång sikt och påverkan av det som blir kvar i naturen finns ingen forksning på. Flora och fauna påverkas på olika sätt då lanskapet och biotopen ändras till ett vindkraftindudtri område. Vi vill gärna ha hjälp med att observera och rapportera hotade arter på vår mail. Skriv gärna några rader om er obeservation:

Bild tagen med mobilkamera Iphone med platstjänster påslaget.

Exempel på bild tagen med mobilkamera Iphone med platstjänster påslaget.

 • Observation om vad och hur säkra ni är.
 • Skicka gärna foto dock inte obligatoriskt. Om ni tar bild med mobiltelefon eller med ”geotaggning” dvs. platstjänst som visar var fotot är taget, slå på den tjänsten.
 • Om det är fåglar skriv flygriktning och om det var något i klorna – pinne eller föda.

Arter som är särskilt viktiga att rapportera i samband med vindkraft, helst i projekterings området och någon kilometer utanför:

 • Örnar: Havsörn, Kungsörn, – (4km utanför området går bra)
 • Vråkar och hökar: Bivråk, Fiskgjuse, Fjällvråk, Glada, Sparvhök
 • Pilgrimsfalk, Tornfalk
 • Sjöfågel: Storlom, Smålom, Trana – häckningsplats
 • Skogsfågel: Orre och tjäder – Parningsspel och kyckling kullar.
 • Spett: Tretåig hackspett, Vitryggig hackspett
 • Övrig fågel: Ovanliga förekomster.
 • Ugglor: Berguv, Lappugla – alla ugglor.
 • Fladdermöss

Hur påverkas naturen

Den viktigaste tillgången i Smedjebackens kommun är vår natur, låt inte industriell vindkraft förstöra stora värden i vårt vackra landskap. Vi har samlat en del information om hur påverkan för naturen blir, om nuvarande projekt blir verklighet.

Byggnation

 • Exploatering i och vid naturreservat. Det är oacceptabelt med industriell vindkraft i och i anslutning till naturreservat. Vid Älgkullen planeras 5 st 200m höga vindkraftsverk inne i naturreservatet! Här försvinner ca 20 ha naturreservat och omvandlas till död yta! Vid naturreservatet Jätturn planeras 295m höga vindkraftverk. Det finns inga avståndsregler till skyddsvärda områden!
 • Skövling av skog – Ca 2 ha mark tas i anspråk per vindkraftverksplats, mark som omvandlas till död yta. Räknar vi på ytan för 100 vindkraftverk så motsvarar detta ca 370 fotbollsplaner eller 2000 villatomter. Skog binder väldigt mycket koldioxid – det står inte med i förtagens miljökonsekvensanalyser.
 • Vägar för att transportera komponenterna till vindkraftsindustrier. Breddning av vägar från 5m till 25-30m, ledningsgator, uppställningsplatser, ställverk etc. Beroende på befintligt vägnät mm så är detta ett av de största ingreppen i naturen. Här är det tal om 1000 tals ha skog och mark som omvandlas till död yta. Efter anläggningens destruktion lämnas vägarna kvar.
 • Bergtäkter är ytterligare en stor komponent till vindkraftsindustrier. Ca 300 000 kvm bergtäkt beräknas till 20 vindkraftsverk. Detta är ett stort ingrepp i naturen som har en irreparabel påverkan på området.
500m gånger 500m Bergtäkt – 4 st sådana behövs.
 • Betongfabrik krävs för att producera den mängd med betong som behövs till fundamenten. Detta brukar inte projektörerna ta upp i sina prospekt. Även här omvandlas skogsmark till död yta. Det finns en stor risk för utsläpp och och skada på närliggande vattendrag.
Mobil betongfabrik
 • Ledningsgator behövs för att överföra elen till stamnätet. Normal bredd på en ledningsgata (140kV) 75m.
Exempel på ledningsgator
 • Transformatorstationer krävs för att kunna koppla på vindkraftverken till ledningsnäten. Stationerna tar av säkerhetsskäl stor plats och är en fara för fåglar i känsliga områden.
Transformatorstation

Drift

 • Djur dör av vindkraft – Fåglar och insekter dödas av vindkraft i stor skala. Fåglar som flyttar har vid mörker och dimma stor risk att kollidera med vindkraftverk på grund av ljusen från vindkraftverken. Tyvärr görs det av outgrundliga anledningar lite forskning om skadeverkan från vindkraft. Här är några studier och artiklar:
  • Svensk studie om hur vindkraft påverkar hälsa.
  • Svensk undersökning från Naturvårdsverket av ”Vindval” som är delvis för vindkraft. Dock påvisar studien att vindkraft kraftigt stör tjädern som är ett av våra uråldriga djur med spelplatser som är tusenåriga. Spelplatser som förstörs och störs av vindkraft.
  • Svensk undersökning från Naturvårdsverket på renar hur de på verkas. Renar har tusen åriga beteenden i vandringar mellan betesplatser och dessa störs kraftigt av de stora ingreppen i naturen.
  • Svensk forskning i veterinärtidningen om ägg produktion på hur vindkraft gerökad äggmortalitet.
  • Amerikansk studie (engelska) om hur ljud påverkar ljud och avsaknaden av gränsvärden och forskning inom området.
  • Fransk artikel (engelska) som visar påverkan på tamboskap. Där till och med döda djur nu kommer att ersättas av vindkraftägarna.
  • Polsk studie som påvisar påverkan på rådjur och hur ändrade beteenden leder till stress och tidigare död.
  • Portugisisk studie (engelska) på hästar som påvisar skador både fysiskt och psykist på hästar, detta från en tid då vinkraftverken var en tredje del av höjden av dagens.
  • Tysk studie (engelska) visar att 1200 ton insekter dör varje år. I Tyskland finns det ca 30000 vindkraftverk dvs ca 6 gånger så många som i Sverige. Det skulle medföra att ca 200 ton insekter dör i Sverige.
  • Österrikisk undersökning som visar på avsaknaden av heltäckande forskning på vindkraftens påverkan.
  • Norsk forskningsartikel om småfågel död av vindkraft.
  • Nederlänska artikel om fågeldöd (På hollandska – byt språk i webläsaren)
 • Utsläpp av Bisfenol A. Det är beslutat i EU att Bisfenoler inte får användas efter 2030! Vindkraft är ingalunda utsläppsfri. Rotorbladens plastyta slits och hormonstörande, fertilitetshämmande och cancerframkallande ämnen i form av mikroplaster frigörs. Av märkliga anledningar så blundas det för att giftiga ämnen släpps ut med vindkraft. Samma ämnen som är förbjudna i hushåll och i leksaker. Läs mer här om Bisfenol och PFAS. Se mer här.
 • Norsk studie om hur de miljöfarliga ämnerna i turbinbladen påverkar naturen.
Slitage av rotorblad
 • Haverier och olyckor händer med alla industriella maskiner och vindkraft är inget undantag. Ett undantag är dock att företagen gör haveriutredningarna själva när något går fel! Exempel på naturpåverkan är skogsbränder som startas av brinnande vindkraftverk, läckage av stora mängder hydraulolja som ej är miljöklassad för känslig miljö.
 • Fara att vistas vid vindkraftverk under den den svalare delen av året. Is uppstår vid fuktig luft t.ex på hösten då rotationen tillsammans med höjden gör att det blir isbildning även vid plusgrader på marken. Isblock på mer än 5 kg kan slungas mer än 500m, det finns ingen säkerhetszon runt ett vindkraftverk.
Iskast – fara för människor och djur
 • Buller Nuvarande normer anger 40 dBA som högsta tillåtna ljudnivå vid bebyggelse. 35 dBA för tyst område. 40 dBA motsvarar ljudet från en luftkonditionering eller köksfläkt. Ett ljud som man måste leva med året runt och dygnet runt (när de snurrar). För en normalhörande person ligger tystnad på ca 25 dBA. Mer information här. Vindkraft skapar även lågfrekvent buller- infraljud. Mer information här. Mycket lite forskning görs i Sverige på moderna installationer av vindkraft. Här är 2 st finska undersökningar: Self-reported health in the vicinity of five wind power production areas in Finland, Health effects of wind turbine noise and road traffic noise on people living near wind turbines .
 • Blinkande ljus Vindkraftverken ska utrustas med hindermarkering enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten. Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter och placerade i yttre delen av en vindkraftpark ska utrustas med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Detta blinkande ljus med en frekvensen 1 – 2 blinkningar per sekund är fullt synligt även dagtid, men är direkt störande nattetid. Ljuset kommer lysa in i bostäder och kommer dessutom förstöra en naturligt mörk natthimmel. Bra information hittas här. Exempel på hindersbelysning https://player.vimeo.com/video/891616100?h=6458d82a3d&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479
 • Roterande Skuggor Står vindkraftverket mellan solen och betraktaren uppstår dessutom roterande skuggor som är mycket störande. Det är vanligt i öst- och västlägen eller på vinterhalvåret när solen står lågt. Skuggorna fån 75m långa rotorblad kan räcka upp till 5km. Se exempel här.

Återställning

 • Fundament till höga vindkraftverk går inte att återanvända. Det går åt mer än 1200 kubikmeter betong till ett 250m högt vindkraftverk. Dvs ca 240 vanliga cementbilar (ca 5 m3). Det som utlovas är att man täcker över fundamentsklumparna med 0,5 m jord. Ser man inte så finns det inte. Under jorden kvarstår betong som urlakas. Även vid tillverkning av cement som är bindemedlet i betong så frigörs stora mängder koldioxid, 1 ton cement ger ett utsläpp på 700-800 kilo koldioxid (Svenska Naturskyddsföreningen).
Fundament till vindkraft 250m
 • Rotorblad grävs ner under jord. Det finns inget bra eller ekonomiskt sätt idag att ta hand om uttjänta rotorblad. Under jorden urlakas ämnen som Bisfenol A, farliga ämnen från plasten som sedan når vattendrag och grundvatten. Läs mer här om Bisfenol och PFAS.
 • Norsk studie om hur de miljöfarliga ämnerna i turbinbladen påverkar naturen.
Övertäckning av rotorblad

Vad säger Svenska Naturskyddsföreningen?

I en rapport från 2021 och i en sammanfattning av rapporten sägs följande:

 • Vindkraften bör byggas i goda vindlägen.
 • Vindkraft ska inte byggas i skyddade områden eller i områden med höga naturvärden. Detta inkluderar Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper, viktiga fågel- och fladdermusområden.
 • Vindkraft ska inte tillåtas när risker finns för omfattande negativa konsekvenser på rödlistade arter och livsmiljöer.
 • Vägnät för vindkraft ska inte dras genom skyddsvärda områden.

Svenska Naturskyddsföreningen har tagit fram följande karta för var vindkraft kan tänka sig lämplig. Vi har lagt till Smedjebackens kommun. Vi kan inte se något rekommenderat (grönt) område i Smedjebackens kommun.

Karta från Svenska Naturskyddsföreningen

Nej till vindkraft i Smedjebacken tycker:

 • Bergslagsbygdens blånande berg och vildmark ska bevaras för framtiden. Ingen industriell vindkraft i Smedjebackens kommun.
 • Naturreservat och kulturhistoriska platser ska skyddas. Avståndsregler för byggnationer bör införas. T.ex. avstånd = 8 gånger totalhöjden på verken.
 • Älgkullen projektet ska stoppas direkt. Utred all etablering av vindkraft i kommunen.